Menu Zamknij

Regulamin

Zasady współpracy

Regulamin świadczenia usług przewozowych

§ 1 Postanowienia ogólne

Polservice Associates Ltd. z siedzibą w Londynie zarejestrowana jest w Wielkiej Brytanii pod numerem 7071139, zwana dalej PS Ltd. świadczy usługi na rzecz osób fizycznych zwanych dalej Nadawcą, usługi przewozu polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, zwane dalej Usługami,

§ 2 Podstawowe usługi

Przesyłka expressowa – Usługa polegająca na przewozie przesyłki od Nadawcy do Odbiorcy przy wykorzystaniu transportu najemnego oraz innych serwisów kurierskich oraz linii połączeń międzyterminalowych. Usługa przeznaczona jest dla przesyłek, których waga jednostkowego opakowania nie przekracza 30 kg, a suma boków nie przekracza 165 cm. Przewidywany termin dostawy do 10 dni, licząc od dnia nadania przesyłki.

§ 3 Definicje

Przesyłka – Opakowania przyjęte do przewozu w ramach jednego dokumentu przewozowego celem odbioru od jednego Nadawcy i dostawy do jednego Odbiorcy.
Paczka – Opakowanie jednostkowe zabezpieczające rzeczy na czas procesu transportowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
Przewoźnik – Wykonawca usług świadczonych przez PS Ltd. w jego imieniu na rzecz Nadawcy.
Agent – Wykonawca usługi pobrania i przechowania przesyłki pobranej od Nadawcy w imieniu PS Ltd.
Odbiorca – Osoba fizyczna wskazana na dokumencie przewozowym jako upoważniony do odbioru przesyłki.
Nadawca – Osoba fizyczna wskazana na dokumencie przewozowym jako upoważniony do przekazania przesyłki Przewoźnikowi.
Zleceniodawca Nadawca lub osoba fizyczna zlecająca PS Ltd. wykonanie usługi w imieniu Nadawcy.
Cennik – Wykaz pobieranych przez PS Ltd. opłat za świadczone usługi i usługi dodatkowe, zawierający informacje o rodzaju i dostępności usług oraz sposoby ich wyceny.
Awizo – Zawiadomienie o nieudanej próbie odbioru lub dostawy przesyłki.
Usługa dodatkowa – Usługa inna niż opisana w § 2 niniejszego Regulaminu, za którą PS Ltd. pobiera dodatkową opłatę. Rodzaje usług dodatkowych oraz opłaty za ich wykonanie określone są w cenniku.
Punkt przyjęcia przesyłek – Oznaczone miejsce przyjmowania przesyłek przez Agentów w imieniu PS Ltd.
Waga rzeczywista – Całkowita waga przesyłki wraz z opakowaniem.
Waga przeliczeniowa – Waga przesyłki podawana w kilogramach po przeliczeniu wymiarów przesyłki wraz z opakowaniem z metrów sześciennych lub metrów ładownych lub metrów bieżących.
Protokół szkodowy – Dokumenty opisujące powstałe uszkodzenia lub ubytki przesyłki.

List przewozowy lub inny dokument stosowany przez PS Ltd. dla potwierdzenia przyjęcia usługi do realizacji
Dokument przewozowy stanowiący dowód zawarcia umowy na świadczenie usług.

List przewozowy lub inny dokument stosowany przez PS Ltd. dla potwierdzenia dostawy przesyłki
Dokument przewozowy stanowiący dowód dostawy przesyłki do odbiorcy.

§ 4 Sposób zawarcia umowy

 1. PS Ltd. przyjmuje przesyłki do przewozu odbierając je od Nadawcy lub w punktach przyjęć przesyłek lub w innym miejscu ustalonym pomiędzy Nadawcą, a PS Ltd.
 2. Dowodem zawarcia umowy o świadczenie usług przewozowych i pocztowych jest list przewozowy lub inny dokument stosowany przez PS Ltd. dla potwierdzenia przyjęcia usługi do realizacji.
 3. Obowiązkiem Nadawcy jest prawidłowe wypełnienie listu przewozowego lub innego dokumentu zlecającego PS Ltd. usługę przewozową.
  W szczególności dane powinny zawierać:

  a) dane Nadawcy – dokładny adres, imię nazwisko zlecającego, numer telefonu, email, podpis;
  b) dane Odbiorcy –dokładny adres, imię, nazwisko numer telefonu osoby kontaktowej;
  c) wagę przesyłki rzeczywistą i przeliczeniową oraz wymiary przesyłki;
  d) ilość opakowań;
  e) opis zawartości przesyłki (brak opisu zawartości przesyłki, niepełny opis lub nie pokrywający się z rzeczywistą zawartością skutkuje nieuwzględnieniem reklamacji, ubezpieczeniem są objęte przesyłki powierzone Ubezpieczającemu na podstawie listu przewozowego, których zawartość została określona na liście przewozowym);
  f) wartość przesyłki;
  g) inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania usług podstawowych i dodatkowych.

 4. Nadawca zobowiązany jest do podpisania listu przewozowego lub innego dokumentu potwierdzającego nadanie przesyłki (-ek), co jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i akceptację ceny usługi. Wniesienie opłaty jest także równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i akceptacją ceny usługi.
 5. Aktualny Regulamin Świadczenia Usług Przewozowych i Pocztowych oraz obowiązujący cennik są do wglądu dla każdego Nadawcy w punktach przyjęć przesyłek oraz na stronie internetowej www.szybkapaczka.co.uk
 6. Potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do realizacji usługi jest podpis Przewoźnika na liście przewozowym lub innym dokumencie potwierdzającym nadanie przesyłki, w tym także potwierdzenie wysłane do Odbiorcy za pośrednictwem poczty email.

§ 5 Warunki przyjęcia przesyłki do przewozu

 1. Nadawca jest odpowiedzialny za właściwe opakowanie przesyłki, w szczególności za:

a) dopasowanie opakowania pod względem wytrzymałości w zależności od rodzaju zawartości i wagi przesyłki;
b) umieszczenie wewnątrz opakowania zabezpieczeń, które uniemożliwią przemieszczanie się zawartości wewnątrz opakowania;
c) odpowiednie oznakowanie przesyłki ze względu na specjalny charakter przewozu lub właściwości jej zawartości (naklejki lub opis typu „ostrożnie szkło”, „góra/dół”);
d) dobór opakowania, które zabezpieczy zawartość przesyłki przed uszkodzeniem oraz dostępem do zawartości osób nieuprawnionych i możliwością uszkodzenia innych przesyłek w czasie przewozu.

 1. Nadawca zobowiązuje się do nie przekazywania do przewozu rzeczy, które są wyłączone z przewozu na podstawie niniejszego Regulaminu i przepisów obowiązującego prawa.
 2. Nadawca jest zobowiązany do dostarczenia PS Ltd. wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi podstawowej oraz usług dodatkowych.
 3. PS Ltd. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania powyższych punktów § 5 przez Nadawcę. Nadawca odpowie i naprawi wszelkie powstałe szkody wobec PS Ltd. oraz wobec osób trzecich w przypadku naruszenia punktów z § 5 niniejszego Regulaminu.
 4. Dowodem przyjęcia przesyłki do przewozu jest podpisany przez Przewoźnika oraz Nadawcę list przewozowy lub inny dokument stosowany przez PS Ltd. dla potwierdzenia przyjęcia przesyłki do przewozu.
 5. Kopia listu przewozowego lub innego dokumentu stosowanego przez PS Ltd. dla potwierdzenia przyjęcia przesyłki do przewozu pozostaje u Nadawcy.
 6. PS Ltd. może odmówić przyjęcia przesyłki do przewozu jeżeli:

  a) przesyłka zawiera rzeczy wyłączone z przewozu w niniejszym Regulaminie;
  b) przesyłka lub jej część nie spełnia warunków z § 5 pkt. 1;                                                                                                                                                                                    c) w przypadku deklaracji wysokiej wartości przesyłki (tj. wartości powyżej 200 GBP) Nadawca odmawia na żądanie kontroli zawartości przesyłki przez Agenta lub Przewoźnika.

 7. Przyjęcie przez PS Ltd. przesyłki do przewozu nie oznacza, że zawartość przesyłki lub opakowanie lub część przesyłki lub opakowań spełnia warunki zawarte w Regulaminie.

 8. PS Ltd. może przyjąć do przewozu opakowanie nie spełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie jeżeli nie zagraża innym przesyłkom na ryzyko Nadawcy.
 9. PS Ltd. w każdym momencie wykonywania usługi może sprawdzić zawartość przesyłki pod względem zgodności deklaracji Nadawcy lub Zleceniodawcy ze stanem faktycznym. W szczególności kontroli podlegają:

  a) waga przesyłki wraz z opakowaniem;
  b) wymiary przesyłki wraz z opakowaniem;
  c) waga przeliczeniowa;
  d) zawartość przesyłki;
  e) sposób zabezpieczenia rzeczy wewnątrz opakowania;
  f) deklarowana wartość z wartością rzeczywistą towaru.

 10. W przypadkach zmiany danych, które wpływają na wycenę usługi, w tym w szczególności dopuszczalnej wagi lub wymiarów, PS Ltd. zastrzega sobie prawo do korekty wyceny usługi.
 11. Nadawca odpowiada wobec PS Ltd. za szkody wyrządzone osobom, mieniu, innym przesyłkom i za wszystkie koszty wynikające z:

  a) podania w liście przewozowym lub innym dokumencie zlecającym PS Ltd. usługę przewozową danych i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niedostatecznych lub umieszczenia danych i oświadczeń w niewłaściwych miejscach;
  b) dokonania czynności załadunkowych / wyładunkowych, jeśli nie jest do ich wykonania zobowiązany PS Ltd.
  c) wadliwego stanu przesyłki;
  d) wadliwego opakowania;
  e) nienależytego wykonania czynności załadunkowych/rozładunkowych, jeśli nie jest do ich wykonania zobowiązany PS Ltd.

 12. W przypadku nieobecności Nadawcy w momencie przyjazdu Przewoźnika po odbiór przesyłki Nadawca lub braku możliwości dostarczenia przesyłki do Przewoźnika zobowiązuje się do pokrycia kosztów należnych przewoźnikowi w wysokości równowartości dwudziestu funtów. Zlecenie przewozu zostanie anulowane, pozostała cześć opłaconej kwoty zostanie zwrócona Nadawcy.

 13. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie przesyłki może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia PS Ltd., PS Ltd. może zażądać jej otwarcia przez Nadawcę, a w przypadku gdy wezwanie Nadawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, PS Ltd. może zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewozu.
 14. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka pocztowa stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, PS Ltd. powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania. 

§ 6 Rzeczy wyłączone z przewozu

PS Ltd. nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających:

a) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Wielka Brytania;
b) gotówkę, czeki, druki akcyzy, papiery wartościowe, kamienie szlachetne i wyroby jubilerskie, eksponaty, antyki, dzieła sztuki, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle a także określone zgodnie z prawem dokumenty reprezentujące wierzytelności pieniężne, prawa udziałowe w spółkach handlowych, kapitałowych, uprawnienia do rozporządzania towarami powierzonymi pieczy wystawcy dokumentu, zapisy długu na okaziciela niezależnie od tego czy są otrzymane bezpłatnie czy nie oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę i pozostałe metale z grupy platynowców;
c) przesyłek, których przyjęcie lub przyjęcie na określonych warunkach stanowiłoby naruszenie wyłączności świadczenia usług zastrzeżonych dla operatora publicznego, zgodnie z przepisami Prawa Pocztowego;
d) żywe zwierzęta i rośliny;
e) zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce;
f) rzeczy łatwo psujące się, towary wymagające temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu;
g) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody PS Ltd. na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego.

Przewóz innych produktów niż dozwolone pkt. g jest możliwy tylko w przypadku gdy:

– dany towar (lek, produkt leczniczy) nie wymaga żadnych określonych warunków przewozu,
– uzyskano akceptację PS Ltd.;

h) towary niebezpieczne ADR;
i) broń i amunicję;
j) przedmioty łatwo tłukące się, w szczególności szkło, kryształ, porcelana
k) organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego,
l) rzeczy przewożone pod plombą celną;
m) mienie przesiedleńcze;
n) inne rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji PS Ltd.;
o) PS Ltd. nie przyjmuje do przemieszczenia przesyłek adresowanych na numery skrytek pocztowych;
p) przesyłek mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
r) przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi;

§ 7 Wynagrodzenie, opłaty

 1. Wysokość wynagrodzenia dla PS Ltd. za usługi podstawowe, dodatkowe oraz inne czynności wynikają z aktualnego cennika dostępnego na stronie www.szybkapaczka.co.uk
 2. Płatność za przesyłkę uiszcza wyłącznie Nadawca lub Zleceniodawca gotówką lub elektronicznie w chwili nadawania przesyłki.

§ 8 Warunki przewozu przesyłki

 1. PS Ltd. przewozi przesyłki za pośrednictwem transportu najemnego lub innych serwisów kurierskich od Nadawcy do Odbiorcy w miejsce wskazane w liście przewozowym lub w innym dokumencie stosowanym przez PS Ltd.
 2. Odbiór przesyłek z innego miejsca niż wskazane w liście przewozowym lub w innym dokumencie stosowanym przez PS Ltd. musi być uzgodniony z PS Ltd.
 3. Odbiór przesyłki potwierdza Odbiorca własnoręcznym podpisem, numerem dowodu osobistego, datą i godziną doręczenia.
 4. PS Ltd. lub inny serwis kurierski zastrzega sobie prawo do porównania danych umieszczonych na liście przewozowym lub w innym dokumencie stosowanym przez PS Ltd. dla potwierdzenia dostawy przesyłki do Odbiorcy z danymi zawartymi w dokumentach identyfikacyjnych Odbiorcy (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 5. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi, usług dodatkowych, stanu opakowania Odbiorca zobowiązany jest odnotować na liście przewozowym lub na innym dokumencie stosowanym przez PS Ltd. lub inny serwis kurierski.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, uszkodzenia przesyłki, ubytku przesyłki lub jej części, Przewoźnik sporządza protokół szkodowy, pod którym podpisuje się Przewoźnik i Odbiorca. Protokół może być sporządzony w wypadku domniemania przez Odbiorcę zajścia wyżej wymienionych zdarzeń pod warunkiem odbioru przesyłki przez Odbiorcę oraz sprawdzeniu w obecności Przewoźnika stanu rzeczywistego.
 7. W razie nieobecności Odbiorcy w miejscu wskazanym na liście przewozowym lub na innym dokumencie stosowanym przez PS Ltd. dla potwierdzenia dostawy przesyłki do Odbiorcy, Przewoźnik pozostawia awizo. Przesyłka dostarczana jest ponownie przez Przewoźnika drugiego dnia po pozostawieniu awizo. W przypadku ponownej nieobecności Odbiorcy, Odbiorca może przesyłkę odebrać osobiście w siedzibie Przewoźnika. Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana przez Odbiorcę w ciągu 7 dni od dnia pozostawienia awizo PS Ltd. ma prawo zwrócić przesyłkę do Nadawcy na jego koszt, a usługę dostawy uważa się za wykonaną.
 8. Jeżeli przesyłka nie może być dostarczona do Odbiorcy z przyczyn niezależnych od Przewoźnika i Nadawca w okresie 24 godzin nie udzieli informacji o dalszym postępowaniu z przesyłką, PS Ltd. zwraca przesyłkę na koszt Nadawcy, a usługę dostawy uważa się za wykonaną.
 9. Jeżeli Odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki lub dokonania ciążących na przesyłce opłat, które winien uregulować Nadawca, PS Ltd. zwraca przesyłkę do Nadawcy na jego koszt, a usługę dostawy uważa się za wykonaną.
 10. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki Odbiorca zobowiązany jest podać na liście przewozowym lub na innym dokumencie stosowanym przez PS Ltd. dla potwierdzenia dostawy przesyłki do Odbiorcy, przyczynę odmowy i podpisać się oraz wpisać dane dokumentu identyfikacyjnego w przypadku odmowy usługę dostawy także uważa się za wykonaną.
 11. Przesyłkę, która nie została doręczona do Odbiorcy w Miejscu Dostawy, wskazanym w liście przewozowym lub innym dokumencie stosowanym przez PS Ltd. dla potwierdzenia przyjęcia przesyłki do przewozu w ciągu 30 dni od daty jej nadania, uważa się za utraconą.

§ 9 Odpowiedzialność PS Ltd.

 1. Odpowiedzialność PS Ltd. za niewykonanie usługi lub jej nienależyte wykonanie określa Regulamin oraz inne właściwe przepisy prawa.
 2. PS Ltd. odpowiada za utratę, ubytek, uszkodzenie lub nieterminowe dostarczenie przesyłki od momentu przyjęcia jej do przewozu od Nadawcy lub Agenta do momentu wydania jej Przewoźnikowi.
 3. PS Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie lub opóźnienie w dostawie przesyłki jeżeli nastąpiło to w wyniku:

  a) przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy;
  b) właściwości towaru;
  c) działania siły wyższej;
  d) zdarzeń losowych niezawinionych przez PS Ltd.;
  e) nadania przesyłki wyłączonej z przewozu na mocy niniejszego Regulaminu;
  f) wadliwego lub niedostatecznego opakowania przesyłki lub jej części narażającego przesyłkę na uszkodzenie lub ubytek;
  g) nienależytego oznakowania przesyłki lub jej części;
  h) wad lub naturalnych właściwości przesyłki;
  i) załadowania przez Nadawcę, rozładunku przez Odbiorcę lub osób działających na zlecenie Nadawcy lub Odbiorcy;
  j) innej przyczyny niezawinionej przez PS Ltd..

 4. PS Ltd. nie odpowiada za ubytek lub uszkodzenie przesyłki jeżeli została ona dostarczona do Odbiorcy lub zwrócona do Nadawcy w nienaruszonym opakowaniu, chyba że niewidoczny ubytek lub niewidoczne uszkodzenie przesyłki zostanie przez adresata zgłoszone nie później niż po upływie 3 dni od przyjęcia przesyłki, a adresat wykaże iż powstały one wskutek wadliwie wykonanej usługi przez PS Ltd.
 5. PS Ltd. odpowiada wyłącznie za udowodnione straty poniesione przez Nadawcę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z wyłączeniem utraconych korzyści, zysków lub dochodu Nadawcy lub osoby trzeciej jeżeli nie nastąpiło to z winy umyślnej PS Ltd.
 6. PS Ltd. nie odpowiada za naruszenie opakowania jako części rzeczy przewożonej jeżeli opakowanie to jest jedynym opakowaniem, a uszkodzenie powstało jako normalne następstwo czynności ładunkowych oraz innych czynności związanych z wykonywaniem usługi.

§ 10 Ubezpieczenia

 1. W przypadku usługi przesyłki wartość deklarowana przesyłki przewożonej za jednym listem przewozowym lub innym dokumentem stosowanym przez PS Ltd. nie może przekroczyć kwoty 990 GBP.
 2. PS Ltd. odpowiada z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki nieubezpieczonej do wysokości 100,00 GBP, jednak nie więcej niż jej faktyczna wartość.
 3. Nadawca deklarując ubezpieczenie, na liście przewozowym lub innym dokumencie stosowanym przez PS Ltd. dla potwierdzenia przyjęcia przesyłki do przewozu, nie określając wartości wyraża zgodę na ubezpieczenie przesyłki do wysokości 200,00 GBP.
 4. Wysokość odszkodowania za ubytek lub uszkodzenie przesyłek zgłoszonych do ubezpieczenia w rozumieniu niniejszego Regulaminu, nie może przekraczać zwykłej wartości rzeczy zawartych w przesyłce. Wartość rzeczy ustala się na podstawie:

  a) ceny określonej w dokumentach sprzedaży;
  b) ceny wynikającej z aktualnego oficjalnego cennika obowiązującego w dniu przyjęcia przesyłki przez PS Ltd..

 5. W przypadku uszkodzenia przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się wartości uszkodzonej rzeczy.
 6. Odszkodowanie wypłacane będzie według wartości rzeczy netto bez podatku VAT.

§ 11 Reklamacje

 1. Uprawniony do składania reklamacji jest Nadawca i Odbiorca. Reklamacja może być złożona bezpośrednio do Przewoźnika lub za pośrednictwem PS Ltd.
 2. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług są przyjmowane, w zależności od momentu stwierdzenia szkody lub trybu złożenia reklamacji, przez PS Ltd. lub Przewoźnika wyłącznie pisemnie.
 3. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń oznacza brak możliwości składania reklamacji z tytułu nienależytego wykonania usługi lub uszkodzenia przesyłki. Zapis ten nie dotyczy ubytków lub uszkodzeń niewidocznych w momencie odbioru przesyłki, w tym wypadku reklamacja musi być zgłoszona do PS Ltd. lub Przewoźnikowi w ciągu 3 dni od daty przyjęcia przesyłki.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku przesyłki w momencie przekazywania jej Odbiorcy, Przewoźnik sporządza protokół szkodowy, który podpisują obie strony. Spisanie protokołu jest warunkiem przyjęcia reklamacji.
 5. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne złożenie pisma reklamacyjnego podpisanego przez uprawnionego oraz uiszczenie opłat za usługi PS Ltd.. Zgłoszenie musi w szczególności zawierać:

  a) dane adresowe i telefoniczne zgłaszającego;
  b) oryginał listu przewozowego lub innego dokumentu stosowanego przez PS Ltd. dla potwierdzenia przyjęcia przesyłki do przewozu lub potwierdzenia dostawy, podpisanego przez wszystkie strony umowy przewozowej;
  c) protokół szkodowy podpisany przez obie strony umowy przewozowej;
  d) kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem;
  e) bank i numer konta, na które ma być przekazana kwota roszczenia;
  f) dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia np.:
  – oryginał faktury VAT lub potwierdzonej kopii za zgodność z oryginałem,
  – kalkulacji kosztów wytworzenia,
  – innych dokumentów dokumentujących straty;
  g) wykaz załączonych dokumentów.

 6. PS Ltd. lub Przewoźnik zastrzegają sobie możliwość żądania innych dokumentów niezbędnych do zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez osobę nieuprawnioną lub z niekompletną dokumentacją PS Ltd. lub Przewoźnik wezwie zgłaszającego do jej uzupełnienia. Jeżeli uzupełnienie nie nastąpi w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia reklamację uznaje się za niewniesioną.
 8. W przypadku uszkodzenia przesyłki zgłaszający zobowiązany jest pozostawić przesyłkę w dyspozycji PS Ltd. lub Przewoźnika na czas trwania postępowania.
 9. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, prawidłowo zgłoszoną reklamację PS Ltd. lub Przewoźnik rozpatrzy w terminach określonych prawem.

  a) odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez PS Ltd.;
  b) jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia następujących warunków, tzn. nie zawiera:
  – daty jej sporządzenia,
  – nazwy i adresu siedziby Przewoźnika,
  – imienia i nazwiska i adresu zamieszkania osoby składającej reklamację,
  – tytułu oraz uzasadnienia reklamacji,
  – kwoty roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego),
  – wykazu załączonych dokumentów,
  – podpisu osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji,
  – załączników w postaci oryginału dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności listu przewozowego) oraz potwierdzonych kopii innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.

  PS Ltd.
  wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nie uzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Przewoźnika uzupełnionej reklamacji.

 10. Przesyłkę, która nie została dostarczona do Odbiorcy w ciągu 30 dni od daty nadania należy traktować jako utraconą.
 11. O wyniku rozpatrzenia reklamacji PS Ltd. lub Przewoźnik powiadomi zgłaszającego pisemnie podając:

  a) w przypadku uznania roszczenia: kwotę odszkodowania i sposób jej rozliczenia;
  b) w przypadku nie uznania roszczenia całkowitego lub częściowego: uzasadnienie odmowy.
  c) warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest opisanie na liście przewozowym zawartości przesyłki.

 12. W przypadku nienależytego wykonania usługi dodatkowej PS Ltd. lub Przewoźnik zwróci Nadawcy równowartość kwoty zleconej usługi dodatkowej po rozpatrzonej reklamacji.
 13. W przypadku opóźnienia w realizacji usługi podstawowej PS Ltd. lub Przewoźnik zwróci Nadawcy 100% kwoty należnej za wykonanie zleconej usługi po rozpatrzeniu reklamacji.
 14. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane w następujących przypadkach:

  a) wypłacenie przez PS Ltd. lub Przewoźnika przyznanej reklamującemu kwoty odszkodowania lub/i kwoty określonej w 12 i pkt.13;
  b) otrzymanie przez reklamującego negatywnej odpowiedzi na złożoną reklamację;
  c) nie usunięcie przez reklamującego braków wniesionej reklamacji w terminie określonym w pkt.9.

§ 12 Likwidacja przesyłek

 1. Likwidacji podlegają przesyłki, których dostarczenie do Odbiorcy lub zwrot do Nadawcy nie powiódł się w ciągu 90 dni od dnia przyjęcia przesyłki do przewozu.
 2. PS Ltd. powiadomi pisemnie Nadawcę o terminie likwidacji przesyłki.
 3. Likwidacja przesyłki może polegać na:

  a) utylizacji;
  b) sprzedaży;
  c) nieodpłatnym przekazaniu.

 4. Środki uzyskane z likwidacji przesyłki w pierwszej kolejności zostaną przekazane na uiszczenie należności wobec PS Ltd. w tym koszty przewozu, składowania, likwidacji. Pozostała kwota zostanie przekazana osobie upoważnionej.
 5. Otwarcie przesyłki niedoręczalnej następuje niezwłocznie,
 6. Otwarcia przesyłki niedoręczalnej dokonuje komisja.
 7. Otwarcie przesyłki niedoręczalnej powinno być dokonane w sposób zapewniający jak najmniejsze uszkodzenie jej opakowania.
 8. Po otwarciu przesyłki komisja dokonuje sprawdzenia, czy na wewnętrznej stronie opakowania nie został umieszczony adres Nadawcy lub adresata, a w przypadku ich braku komisja dokonuje oględzin zawartości przesyłki.
 9. W przypadku ustalenia przez komisję w trakcie czynności, o których mowa w pkt.8 adresu Nadawcy lub adresata, przesyłka po odpowiednim zabezpieczeniu i umieszczeniu adnotacji na opakowaniu o komisyjnym jej otwarciu jest doręczana lub zwracana Nadawcy.
 10. W przypadku, gdy otwarcie przesyłki niedoręczalnej nie umożliwi jej doręczenia lub zwrócenia Nadawcy albo Nadawca odmówi przyjęcia zwróconej przesyłki, przesyłka zostaje zlikwidowana wg zasad opisanych w pkt.3

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie innych postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. PS Ltd. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, modyfikowania i rozszerzania niniejszego Regulaminu w każdym czasie według własnego uznania.
 4. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie.
 5. Spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby PS Ltd. lub  Przwoźnika w zależności od trybu i sposobu składania reklamacji.